menu

Aktuality pochodu za život

Kultúra života na Lumene 2018

admin | 14. mája 2018, 8:27

Na základe spolupráce neziskovej organizácie KanetRádia Lumen každý mesiac vysielame jednu reláciu, ktorá sa venuje témam súvisiacim s kultúrou života.

Relácie sú zaradené v cykle Vitaj doma, rodina a vysielajú sa v niektorú nedeľu v mesiaci o 14:00. Zodpovedným redaktorom a moderátorom za Rádio Lumen je Ondrej Rosík. Spolumoderátorom a autorom scenárov je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a Koordinátor sekcie kultúry života, Kanet, n.o.

Nižšie nájdete linky na relácie odvysielané v roku 2018.

Archív relácií z roku 2017 nájdete na tejto linke.

 

 1. relácia, január 2018

Dátum a čas vysielania premiéry: 28. 1. 2018, 14:00

Téma: Mladí prolajferi. Čo vedie mladých k angažovanosti za ochranu života? Prečo je dôležité, aby mladí žili svojim životom kultúru života?

Hostia: Lucia Labašová, 4Life mission UPC Bratislava, Martina Bednáriková, 40 dní za život.

 

2. relácia, marec 2018

Dátum a čas vysielania premiéry: 25. 3. 2018, 14:00

Téma: 9 mesiacov za život a modlitba za život

Hosť: ThLic. Dušan Škurla, PhD., zodpovedný za apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze

 

3. relácia, apríl 2018

Dátum a čas vysielania premiéry: 29. 4. 2018, 14:00

Téma: Darcovstvo orgánov a transplantácia

Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., predseda Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR,  Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie, Ústav zdravotníckej etiky

Kultúra života na Lumene 2017

admin | 18. decembra 2017, 9:43

Na základe spolupráce neziskovej organizácie KanetRádia Lumen sa každý mesiac vysiela jedna relácia, ktorá sa venuje témam súvisiacim s kultúrou života.

Relácie sú zaradené v cykle Vitaj doma, rodina a vysielajú sa v niektorú nedeľu v mesiaci o 14:00. Zodpovedným redaktorom a moderátorom za Rádio Lumen je Ondrej Rosík. Spolumoderátorom a autorom scenárov je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a Koordinátor sekcie kultúry života, Kanet, n.o.

Nižšie nájdete linky na všetkých dvanásť relácií odvysielaných v roku 2017.

 

1. relácia, január 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 22. 1. 2017, 14:00

Téma: Čo o nás prezrádza demografia? Demografické a sociokultúrne trendy.

Hosť: Doc. RNDr. Karol Pastor, PhD., demograf, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 

2. relácia, február 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 19. 2. 2017, 14:00

Téma: 60 rokov potratového zákona. História a právne aspekty.

Hosť: Mgr. Patrik Daniška, právnik, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

 

3. relácia, marec 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 26. 3. 2017, 14:00

Téma: Úcta k životu v škole. Ako motivovať mladých k ochrane života.

Hosť: Paedr. Zuzana Čačková, učiteľka na základnej cirkevnej škole, učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie – 2.stupeň ZŠ, koordinátorka výchovy k manželstvu a  rodičovstvu v ZŠ s MŠ Angely Merici v Trnave

 

4. relácia, apríl 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 30. 4. 2017, 14:00

Moderátor: Ján Heriban

Téma: Farmácia v službe ochrany života a zdravia.

Hosť: PharmDr. Ondrej SUKEĽ, lekárnik, Prezident Slovenskej lekárnickej komory

 

5. relácia, máj 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 28. 5. 2017, 14:00

Téma: Paralely a rozdiely v pro-life hnutí v SR a ČR. Spoločná história SR a ČR i rozdiely v kontexte 60. výročia prijatia potratového zákona v Československu

Hosť: Radim Ucháč, prezident Hnutí pro život (CZ), Zdeňka Rybová, hovorkyňa Hnutí pro život (CZ)

 

6. relácia, jún (júl) 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 2. 7. 2017, 14:00

Téma: Nechať žiť, nechať umrieť. Úcta k ľuďom na prahu smrti. Zmysel paliatívnej medicíny, stav paliatívnej medicíny a hospicového hnutia na Slovensku

Hosť: MUDr. Emília Vlčková, lekárka mobilného hospicu

 

7. a 8. relácia, júl-august 2017

Dátum a čas vysielania premiéry 1. časti: 23. 7. 2017, 14:00

Dátum a čas vysielania premiéry 2. časti: 13. 8. 2017, 14:00

Téma: Kultúra života vo víre aktuálneho globálneho diania. Akú sú príčiny súčasnej situácie? Kde sa nabrali kultúrno-etické trendy proti životu a manželstvu? Aké môžeme očakávať scenáre do budúcnosti a čo s tým ako kresťania môžeme robiť.

Hosť: Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc., bývalý politik, publicista, vysokoškolský pedagóg

Prvá časť:

Druhá časť:

 

9. relácia, september 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 1. 10. 2017, 14:00

Téma: Medicínska etika a Nová charta zdravotníckych pracovníkov. Etické výzvy, s ktorými sa v dnešnej lekárskej praxi môžu stretávať pracovníci v zdravotníctve. Predstavenie  nového vatikánskeho dokumentu s názvom „Nová charta zdravotníckych pracovníkov“.

Hosť: MUDr. Jana Trizuljaková, PhD., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky

 

10. relácia, október 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 29. 10. 2017, 14:00

Téma: Politická etika. Ako má kresťan katolík zohľadňovať kultúrno-etické otázky pri voľbách? 

Hosť: ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., výkonný sekretár KBS

 

11. relácia, november 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 26. 11. 2017, 14:00

Téma: Keď zomiera dieťa. Paliatívna medicína pri detských pacientoch.

Hosť: MUDr. Pavel Bician, primár detského onkologického oddelenia na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

 

12. relácia, december 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 17. 12. 2017, 14:00

Téma: Zachráňme životy. 10. výročie projektu Zachráňme životy. Ako sa na Slovensku robí konkrétna pomoc tehotným ženám v núdzi a ženám s neplánovaným tehotenstvom.

Hostia: Mgr. Mária Demeterová, koordinátorka projektu Zachráňme životy, Mgr. Petra Heretová, poradkyňa Poradne Alexis.

Podporte verejnú zbierku Bioetika pre mladých ON-LINE

admin | 17. októbra 2017, 16:37
 • Pomôžte mladým ľuďom zorientovať sa v bioetických problémoch, ktoré prináša moderná doba.

 • Podporte projekt vytvorenia špeciálnej web stránky na formáciu mladých v bioetike.

 • Podporte verejnú zbierku „Bioetika pre mladých“.  

Stačí zaslať ľubovoľnú finančnú čiastku na číslo osobitného účtu verejnej zbierky najneskôr do 31. 1. 2018.

Číslo osobitného účtu verejnej zbierky: SK63 0200 0000 0035 1220 9151

Ďakujeme.

Verejná zbierka bola zapísaná v registri verejných zbierok s názvom „Bioetika pre mladých“ pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2017-034407.

Viac o Projekte.

Bioetika pre mladých ON-LINE

admin | 17. októbra 2017, 15:37
 • Pomôžte mladým ľuďom zorientovať sa v bioetických problémoch, ktoré prináša moderná doba.
 • Podporte projekt vytvorenia špeciálnej web stránky na formáciu mladých v bioetike.

ČO chceme

Chceme vytvoriť špecializovanú informačnú a formačnú web stránku o vybraných bioetických problémoch akými napríklad sú umelý potrat, umelé oplodnenie, transplantácia, eutanázia a pod.

Esteticky atraktívnym, odborne fundovaným a pre mladých zrozumiteľným spôsobom pripravená web stránka bude prehľadne štrukturovaná a prispôsobená moderným on-line trendom. Navyše bude obohatená o interaktívne moduly ako napríklad kvízy,  chat, ankety a bude optimalizovaná aj pre mobilné zariadenia.

Web stránka bude po obsahovej a s časti aj po estetickej stránke vychádzať z príručky „Manuál bioetiky pre mladých“, ( Kanet, 2015), ktorá bola vo významnom náklade distribuovaná žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl z celého Slovenska ako doplnková pomôcka na hodiny etiky a náboženstva. 

PREČO to chceme

Podľa našich skúseností sú mladí ľudia nezorientovaní a niekedy aj dezorientovaní v oblasti moderných biotechnológií. Sú často ovplyvnení mýtmi a skreslenými informáciami a sú absolútne nepripravení riešiť etické dilemy, ktoré s biotechnológiami súvisia. Pritom ide o vážne témy, s ktorými sa už onedlho budú musieť konfrontovať, pretože súvisia so zmyslom života, plodnosťou, zdravím, životom, smrťou. 

Dnes mladí ľudia trávia mnoho času on-line. Na Slovensku neexistuje pre nich kvalitný on-line zdroj, ktorý by im zrozumiteľnou formou ponúkal tieto dôležité informácie. Preto sme sa rozhodli takýto portál vytvoriť a dať im šancu ľahšie sa k týmto informáciám dostať a zamyslieť sa nad nimi.

Nie bezvýznamnou motiváciou je pre nás aj dopyt po on-line verzii Manuálu zo strany pedagógov, ktorí pracujú s jeho off-line verziou. To nám len potvrdilo, že náš zámer má zmysel a môže mať aj ďalšie využitie v rámci vyučovacieho procesu na školách. 

AKO to chceme

Prípravu web stránky pripravujeme v spolupráci s odborníkmi v oblasti medicíny, práva, bioetiky, ale tiež komunikácie a IT. Máme skúsenosť s prípravou tlačeného Manuálu, ktoré chceme preniesť aj do prípravy on-line verzie. Obsahovú stránku máme prakticky spracovanú, najväčšou výzvou je pre nás pripraviť kvalitnú a atraktívnu formu pre tento obsah. Zodpovedným za projekt je Marek Michalčík, koordinátor Sekcie kultúry života, Kanet, n.o.

KOĽKO to bude stáť

Uvádzame rozpočet projektu, z ktorého sú zrejmé aj jednotlivé časti  prípravy projektu.

Rozpočet projektu:

Príprava obsahu

2 000 €

Programovanie a grafika

3 000 €

Vzdelávanie a príprava odbornej obsluhy

200 €

Ročná obsluha (odborný poradca on-line)

1 200 €

Propagácia projektu

2 000 €

Administratíva a účtovníctvo

300 €

Riadenie projektu

1 000 €

SPOLU

9 700 €

KEDY to chceme

Ak všetko pôjde podľa plánu, web stránka bude spustená v II. polovici roka 2018.

PODPORA

Náš projekt môže podporiť každý jednoduchým spôsobom. Stačí zaslať ľubovoľnú finančnú čiastku na číslo osobitného účtu verejnej zbierky najneskôr do 31. 1. 2018.

Číslo osobitného účtu verejnej zbierky: SK63 0200 0000 0035 1220 9151

Ďakujeme.

Verejná zbierka bola zapísaná v registri verejných zbierok s názvom „Bioetika pre mladých“ pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2017-034407.

Priebežnú i záverečnú správu z vykonávania verejnej zbierky zverejníme v stanovených lehotách na stránkach: www.kanet.kbs.skwww.pochodzazivot.sk.

Pozn.: V prípade, že by bol čistý výnos zbierky vyšší ako reálne náklady na projekt, Kanet, n.o., vyhlási druhé kolo grantovej výzvy „Pro-life startUp“ (prvé sa uskutočnilo v rokoch 2015-16) na podporu inovatívnych pro-life projektov.

 

Viac o Manuále bioetiky pre mladých

Manuál bioetiky pre mladých vydal po prvý krát na Slovensku v roku 2015 Kanet, n.o. Je prekladom z pôvodne francúzkeho originálu. Vytvorila ho etablovaná Francúzka Nadácia Jerouma Lejeuna (Fondation Jérôme Lejeune).

Manuál názorným a zrozumiteľným spôsobom podáva základné informácie o rozšírených biotechnológiách spojených s ľudským životom a zdravím, približuje ich funkcionalitu a podáva etické hodnotenie z pohľadu úcty k životu a ľudskej osobe.

Manuál je rozdelený do 9 kapitol, v ktorých je stručne popísaný vždy jeden bioetický problém. Každá kapitola má zvyčajne tieto časti: popis problému, popis metód, legislatíva, najčastejšie kladené otázky, etické hodnotenie a svedectvá. Názvy kapitol hovoria samé za seba: Príbeh malého ľudského života, Potrat, Prenatálna diagnostika, Techniky asistovanej reprodukcie, Predimplantačná genetická diagnostika, Výskum na embryách, Koniec života, Darcovstvo orgánov, Teória gender.

Obrazové ukážky:

Ponuka prednášok na témy ochrany života, bioetiky, manželstva a rodiny

admin | 10. októbra 2017, 21:10

Zoznam prednášok na pro-life a pro-family témy:

 • Pochod za život – postoj za život – ako a prečo byť pro-life v dnešných časoch
 • Bioetika pre mladých – určené katechétom a ostatným, ktorí pracujú s príručkou Bioetika pre mladých, Kanet 2015
 • Žiť a milovať život – určené mladým vo veku 14­+, zamerané na zrelosť v láske a úctu k životu
 • Pravda o potrate – určené mladým vo veku 14­+, zamerané na povzbudenie k úcte k životu od počatia po prirodzenú smrť
 • Kresťan vo verejnom priestore – diskusia pre spoločenstvá a komunity o význame angažovanosti vo verejnom živote
 • Rozprávajme sa o manželstve – diskusia o zmysle a prínose manželstva pre jednotlivca i spoločnosť
 • Téma na vyžiadanie

Bližšie informácie o ponúkaných prednáškach a diskusiách získate na tejto linke.

Najnovšie aktuality

Všetky aktuality ›

Novinky o pochode sa najrýchlejšie dozviete cez RSS a sociálne média, sledujte nás: