menu

Aktuality pochodu za život

Kultúra života na Lumene

Správca webu | 12. júla 2017, 11:43

Na základe spolupráce neziskovej organizácie KanetRádia Lumen sa každý mesiac vysiela jedna relácia, ktorá sa venuje témam súvisiacim s kultúrou života.

Relácie sú zaradené v cykle Vitaj doma, rodina a vysielajú sa v niektorú nedeľu v mesiaci o 14:00. Zodpovedným redaktorom a moderátorom za Rádio Lumen je Ondrej Rosík. Spolumoderátorom a autorom scenárov je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a Koordinátor sekcie kultúry života, Kanet, n.o.

Nižšie nájdete linky na prvých šesť relácií odvysielaných v prvom polroku 2017.

1. relácia, január 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 22. 1. 2017, 14:00

Téma: Čo o nás prezrádza demografia? Demografické a sociokultúrne trendy.

Hosť: Doc. RNDr. Karol Pastor, PhD., demograf, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 

2. relácia, február 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 19. 2. 2017, 14:00

Téma: 60 rokov potratového zákona. História a právne aspekty.

Hosť: Mgr. Patrik Daniška, právnik, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

 

3. relácia, marec 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 26. 3. 2017, 14:00

Téma: Úcta k životu v škole. Ako motivovať mladých k ochrane života.

Hosť: Paedr. Zuzana Čačková, učiteľka na základnej cirkevnej škole, učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie – 2.stupeň ZŠ, koordinátorka výchovy k manželstvu a  rodičovstvu v ZŠ s MŠ Angely Merici v Trnave

 

4. relácia, apríl 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 30. 4. 2017, 14:00

Moderátor: Ján Heriban

Téma: Farmácia v službe ochrany života a zdravia.

Hosť: PharmDr. Ondrej SUKEĽ, lekárnik, Prezident Slovenskej lekárnickej komory

 

5. relácia, máj 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 28. 5. 2017, 14:00

Téma: Paralely a rozdiely v pro-life hnutí v SR a ČR. Spoločná história SR a ČR i rozdiely v kontexte 60. výročia prijatia potratového zákona v Československu

Hosť: Radim Ucháč, prezident Hnutí pro život (CZ), Zdeňka Rybová, hovorkyňa Hnutí pro život (CZ)

 

6. relácia, jún (júl) 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 2. 7. 2017, 14:00

Téma: Nechať žiť, nechať umrieť. Úcta k ľuďom na prahu smrti. Zmysel paliatívnej medicíny, stav paliatívnej medicíny a hospicového hnutia na Slovensku

Hosť: MUDr. Emília Vlčková, lekárka mobilného hospicu

 

7. a 8. relácia, júl-august 2017

Dátum a čas vysielania premiéry 1. časti: 23. 7. 2017, 14:00

Dátum a čas vysielania premiéry 2. časti: 13. 8. 2017, 14:00

Téma: Kultúra života vo víre aktuálneho globálneho diania. Akú sú príčiny súčasnej situácie? Kde sa nabrali kultúrno-etické trendy proti životu a manželstvu? Aké môžeme očakávať scenáre do budúcnosti a čo s tým ako kresťania môžeme robiť.

Hosť: Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc., bývalý politik, publicista, vysokoškolský pedagóg

Prvá časť:

Druhá časť:

Delegácia Národného pochodu za život rokovala s predsedom parlamentu Andrejom Dankom

Správca webu | 15. februára 2017, 12:08

Predseda NR SR  Andrej Danko dnes prijal delegáciu Národného pochodu za život, ktorá mu tlmočila návrhy na zlepšenie ochrany života a rodinnej politiky na Slovensku.

Delegácia Národného pochodu za život s predsedom parlamentu. Na fotke zľava: Michalčík, Bernaťák, Danko, Heretová, Daniška

Delegácia Národného pochodu za život s predsedom parlamentu. Na fotke zľava: Michalčík, Bernaťák, Danko, Heretová, Daniška

Zástupcovia Národného pochodu za život predsedovi NR SR priblížili aktuálnu situáciu v oblasti pomoci tehotným matkám v núdzi a potrebu podporovanania siete organizácií poskytujúcich takúto pomoc aj zo strany štátu. Ďalej načrtli možnosti zlepšenia podmienok pri zosúladení rodičovstva a štúdia na univerzite a zlepšenia práv rodičov na ochranu dieťaťa pred nevhodnou sexuálnou výchovou. Za realistický spoločenský cieľ zástupcovia Národného pochodu za život považujú uskutočniť také zmeny v legislatíve, aby bola v súlade s verejnou mienkou. Ako vyplýva z aktuálnych prieskumov verejnej mienky, potraty na žiadosť ženy (bez udania dôvodu) podporuje iba štvrtina obyvateľov Slovenska. Avšak naša legislatíva práve takéto potraty umožňuje. Viac ako polovica ľudí si myslí, že potraty zo sociálnych a ekonomických dôvodov by nemali byť povolené. (Fórum života, Focus, 2016)

Obidve strany sa dohodli na pokračovaní dialógu, pričom predseda parlamentu vidí najväčšie možnosti pri podpore návrhov v oblasti školstva.  

Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život.

Bratislava, 14. 2. 2017

Ponuka prednášok

Správca webu | 20. decembra 2016, 21:10

Spolu s ďalšími združeniami a lektormi pripravujeme ponuku prednášok na témy ochrany života a rodiny, ktoré sú určené pre mladých, spoločenstvá, farnosti a pod. Zatiaľ vám ponúkame aspoň zoznam tém, ktorým sa venuje koordinátor Národného pochodu za život Marek Michalčík.

Pochod za život – postoj za život – ako a prečo byť pro-life v dnešných časoch

Bioetika pre mladých – určené katechétom a ostatným, ktorí pracujú s príručkou Bioetika pre mladých, Kanet 2015

Žiť a milovať život – určené mladým vo veku 14­+, zamerané na zrelosť v láske a úctu k životu

Pravda o potrate – určené mladým vo veku 14­+, zamerané na povzbudenie k úcte k životu od počatia po prirodzenú smrť

Kresťan vo verejnom priestore – diskusia pre spoločenstvá a komunity o význame angažovanosti vo verejnom živote

Rozprávajme sa o manželstve – diskusia o zmysle a prínose manželstva pre jednotlivca i spoločnosť

Téma na vyžiadanie

Bližšie informácie o ponúkaných prednáškach a diskusiách získate na adrese michalcik@kanet.kbs.sk.

Zástupcovia pochodu na stretnutí na ministerstve zdravotníctva

Marek Michalčík | 08. decembra 2016, 20:03

st1_kalavska_m2Bratislava, 6.12.2016. Zástupcovia Národného pochodu za život sa dnes stretli so štátnou tajomníčkou Ministerstva zdravotníctva SR Andreou Kalavskou a predložili jej návrhy na zlepšenie ochrany života počatých detí a zdravia žien.  Zástupcovia pochodu predstavili štátnej tajomníčke návrhy opatrení na zlepšenie ochrany života, ktoré patria do kompetencie rezortu zdravotníctva.  Konkrétne napríklad hovorili o skvalitnení informovaného súhlasu, ktorý žena dostáva pred zamýšľaným potratom; ďalej o zavedení ochranných pravidiel pri predaji tzv. núdzovej antikoncepcie, ktorá je na Slovensku dostupná bez predpisu a akejkoľvek regulácie a môže spôsobiť potrat v rannom štádiu i zdravotné problémy; potom o definitívnom zrušení registrácie potratového prípravku Mifegyne a ďalších témach. Návrhy vychádzali z 30 bodového materiálu, ktorý bol predstavený počas Národného pochodu za život v Bratislave minulý rok.

Účastníkov Národného pochodu za život na stretnutí zastupovali Marek Michalčík, Patrik Daniška a Petra Heretová.

„Očakávame, že ministerstvo zdravotníctva si osvojí niektoré z našich návrhov na zvýšenie ochrany života počatých detí a zdravia ich matiek a uvedie ich aj do praxe. Má na to nielen silné dôvody ochrany života a zdravia, potrebné kompetencie, ale tiež podporu v spoločnosti.“ – povedal po stretnutí Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život.

Finančná správa a využitie zbierky „Národný pochod za život 2015“

Správca webu | 31. októbra 2016, 9:03

Finančnú správu o verejnej zbierke konanej v súvislosti s Národným pochodom za život 2015 nájdete na tejto linke

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto verejnej zbierky. Aj vďaka Vám sme mohli zorganizovať najvýznamnejšie verejné zhromaždenie od roku 1989, aby sme tak spoločne volali po ochrane života od počatia po prirodzenú smrť a demonštrovali, že zo života by sme nemali mať strach, ale radosť. ĎAKUJEME VÁM!

 

Najnovšie aktuality

Všetky aktuality ›

Novinky o pochode sa najrýchlejšie dozviete cez RSS a sociálne média, sledujte nás: