menu

Aktuality pochodu za život

Podporte verejnú zbierku Bioetika pre mladých ON-LINE

admin | 17. októbra 2017, 16:37
 • Pomôžte mladým ľuďom zorientovať sa v bioetických problémoch, ktoré prináša moderná doba.

 • Podporte projekt vytvorenia špeciálnej web stránky na formáciu mladých v bioetike.

 • Podporte verejnú zbierku „Bioetika pre mladých“.  

Stačí zaslať ľubovoľnú finančnú čiastku na číslo osobitného účtu verejnej zbierky najneskôr do 31. 1. 2018.

Číslo osobitného účtu verejnej zbierky: SK63 0200 0000 0035 1220 9151

Ďakujeme.

Verejná zbierka bola zapísaná v registri verejných zbierok s názvom „Bioetika pre mladých“ pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2017-034407.

Viac o Projekte.

Bioetika pre mladých ON-LINE

admin | 17. októbra 2017, 15:37
 • Pomôžte mladým ľuďom zorientovať sa v bioetických problémoch, ktoré prináša moderná doba.
 • Podporte projekt vytvorenia špeciálnej web stránky na formáciu mladých v bioetike.

ČO chceme

Chceme vytvoriť špecializovanú informačnú a formačnú web stránku o vybraných bioetických problémoch akými napríklad sú umelý potrat, umelé oplodnenie, transplantácia, eutanázia a pod.

Esteticky atraktívnym, odborne fundovaným a pre mladých zrozumiteľným spôsobom pripravená web stránka bude prehľadne štrukturovaná a prispôsobená moderným on-line trendom. Navyše bude obohatená o interaktívne moduly ako napríklad kvízy,  chat, ankety a bude optimalizovaná aj pre mobilné zariadenia.

Web stránka bude po obsahovej a s časti aj po estetickej stránke vychádzať z príručky „Manuál bioetiky pre mladých“, ( Kanet, 2015), ktorá bola vo významnom náklade distribuovaná žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl z celého Slovenska ako doplnková pomôcka na hodiny etiky a náboženstva. 

PREČO to chceme

Podľa našich skúseností sú mladí ľudia nezorientovaní a niekedy aj dezorientovaní v oblasti moderných biotechnológií. Sú často ovplyvnení mýtmi a skreslenými informáciami a sú absolútne nepripravení riešiť etické dilemy, ktoré s biotechnológiami súvisia. Pritom ide o vážne témy, s ktorými sa už onedlho budú musieť konfrontovať, pretože súvisia so zmyslom života, plodnosťou, zdravím, životom, smrťou. 

Dnes mladí ľudia trávia mnoho času on-line. Na Slovensku neexistuje pre nich kvalitný on-line zdroj, ktorý by im zrozumiteľnou formou ponúkal tieto dôležité informácie. Preto sme sa rozhodli takýto portál vytvoriť a dať im šancu ľahšie sa k týmto informáciám dostať a zamyslieť sa nad nimi.

Nie bezvýznamnou motiváciou je pre nás aj dopyt po on-line verzii Manuálu zo strany pedagógov, ktorí pracujú s jeho off-line verziou. To nám len potvrdilo, že náš zámer má zmysel a môže mať aj ďalšie využitie v rámci vyučovacieho procesu na školách. 

AKO to chceme

Prípravu web stránky pripravujeme v spolupráci s odborníkmi v oblasti medicíny, práva, bioetiky, ale tiež komunikácie a IT. Máme skúsenosť s prípravou tlačeného Manuálu, ktoré chceme preniesť aj do prípravy on-line verzie. Obsahovú stránku máme prakticky spracovanú, najväčšou výzvou je pre nás pripraviť kvalitnú a atraktívnu formu pre tento obsah. Zodpovedným za projekt je Marek Michalčík, koordinátor Sekcie kultúry života, Kanet, n.o.

KOĽKO to bude stáť

Uvádzame rozpočet projektu, z ktorého sú zrejmé aj jednotlivé časti  prípravy projektu.

Rozpočet projektu:

Príprava obsahu

2 000 €

Programovanie a grafika

3 000 €

Vzdelávanie a príprava odbornej obsluhy

200 €

Ročná obsluha (odborný poradca on-line)

1 200 €

Propagácia projektu

2 000 €

Administratíva a účtovníctvo

300 €

Riadenie projektu

1 000 €

SPOLU

9 700 €

KEDY to chceme

Ak všetko pôjde podľa plánu, web stránka bude spustená v II. polovici roka 2018.

PODPORA

Náš projekt môže podporiť každý jednoduchým spôsobom. Stačí zaslať ľubovoľnú finančnú čiastku na číslo osobitného účtu verejnej zbierky najneskôr do 31. 1. 2018.

Číslo osobitného účtu verejnej zbierky: SK63 0200 0000 0035 1220 9151

Ďakujeme.

Verejná zbierka bola zapísaná v registri verejných zbierok s názvom „Bioetika pre mladých“ pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2017-034407.

Priebežnú i záverečnú správu z vykonávania verejnej zbierky zverejníme v stanovených lehotách na stránkach: www.kanet.kbs.skwww.pochodzazivot.sk.

Pozn.: V prípade, že by bol čistý výnos zbierky vyšší ako reálne náklady na projekt, Kanet, n.o., vyhlási druhé kolo grantovej výzvy „Pro-life startUp“ (prvé sa uskutočnilo v rokoch 2015-16) na podporu inovatívnych pro-life projektov.

 

Viac o Manuále bioetiky pre mladých

Manuál bioetiky pre mladých vydal po prvý krát na Slovensku v roku 2015 Kanet, n.o. Je prekladom z pôvodne francúzkeho originálu. Vytvorila ho etablovaná Francúzka Nadácia Jerouma Lejeuna (Fondation Jérôme Lejeune).

Manuál názorným a zrozumiteľným spôsobom podáva základné informácie o rozšírených biotechnológiách spojených s ľudským životom a zdravím, približuje ich funkcionalitu a podáva etické hodnotenie z pohľadu úcty k životu a ľudskej osobe.

Manuál je rozdelený do 9 kapitol, v ktorých je stručne popísaný vždy jeden bioetický problém. Každá kapitola má zvyčajne tieto časti: popis problému, popis metód, legislatíva, najčastejšie kladené otázky, etické hodnotenie a svedectvá. Názvy kapitol hovoria samé za seba: Príbeh malého ľudského života, Potrat, Prenatálna diagnostika, Techniky asistovanej reprodukcie, Predimplantačná genetická diagnostika, Výskum na embryách, Koniec života, Darcovstvo orgánov, Teória gender.

Obrazové ukážky:

Ponuka prednášok na témy ochrany života, bioetiky, manželstva a rodiny

admin | 10. októbra 2017, 21:10

Zoznam prednášok na pro-life a pro-family témy:

 • Pochod za život – postoj za život – ako a prečo byť pro-life v dnešných časoch
 • Bioetika pre mladých – určené katechétom a ostatným, ktorí pracujú s príručkou Bioetika pre mladých, Kanet 2015
 • Žiť a milovať život – určené mladým vo veku 14­+, zamerané na zrelosť v láske a úctu k životu
 • Pravda o potrate – určené mladým vo veku 14­+, zamerané na povzbudenie k úcte k životu od počatia po prirodzenú smrť
 • Kresťan vo verejnom priestore – diskusia pre spoločenstvá a komunity o význame angažovanosti vo verejnom živote
 • Rozprávajme sa o manželstve – diskusia o zmysle a prínose manželstva pre jednotlivca i spoločnosť
 • Téma na vyžiadanie

Bližšie informácie o ponúkaných prednáškach a diskusiách získate na tejto linke.

Delegácia Národného pochodu za život rokovala s predsedom parlamentu Andrejom Dankom

admin | 15. februára 2017, 12:08

Predseda NR SR  Andrej Danko dnes prijal delegáciu Národného pochodu za život, ktorá mu tlmočila návrhy na zlepšenie ochrany života a rodinnej politiky na Slovensku.

Delegácia Národného pochodu za život s predsedom parlamentu. Na fotke zľava: Michalčík, Bernaťák, Danko, Heretová, Daniška

Delegácia Národného pochodu za život s predsedom parlamentu. Na fotke zľava: Michalčík, Bernaťák, Danko, Heretová, Daniška

Zástupcovia Národného pochodu za život predsedovi NR SR priblížili aktuálnu situáciu v oblasti pomoci tehotným matkám v núdzi a potrebu podporovanania siete organizácií poskytujúcich takúto pomoc aj zo strany štátu. Ďalej načrtli možnosti zlepšenia podmienok pri zosúladení rodičovstva a štúdia na univerzite a zlepšenia práv rodičov na ochranu dieťaťa pred nevhodnou sexuálnou výchovou. Za realistický spoločenský cieľ zástupcovia Národného pochodu za život považujú uskutočniť také zmeny v legislatíve, aby bola v súlade s verejnou mienkou. Ako vyplýva z aktuálnych prieskumov verejnej mienky, potraty na žiadosť ženy (bez udania dôvodu) podporuje iba štvrtina obyvateľov Slovenska. Avšak naša legislatíva práve takéto potraty umožňuje. Viac ako polovica ľudí si myslí, že potraty zo sociálnych a ekonomických dôvodov by nemali byť povolené. (Fórum života, Focus, 2016)

Obidve strany sa dohodli na pokračovaní dialógu, pričom predseda parlamentu vidí najväčšie možnosti pri podpore návrhov v oblasti školstva.  

Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život.

Bratislava, 14. 2. 2017

Zástupcovia pochodu na stretnutí na ministerstve zdravotníctva

Marek Michalčík | 08. decembra 2016, 20:03

st1_kalavska_m2Bratislava, 6.12.2016. Zástupcovia Národného pochodu za život sa dnes stretli so štátnou tajomníčkou Ministerstva zdravotníctva SR Andreou Kalavskou a predložili jej návrhy na zlepšenie ochrany života počatých detí a zdravia žien.  Zástupcovia pochodu predstavili štátnej tajomníčke návrhy opatrení na zlepšenie ochrany života, ktoré patria do kompetencie rezortu zdravotníctva.  Konkrétne napríklad hovorili o skvalitnení informovaného súhlasu, ktorý žena dostáva pred zamýšľaným potratom; ďalej o zavedení ochranných pravidiel pri predaji tzv. núdzovej antikoncepcie, ktorá je na Slovensku dostupná bez predpisu a akejkoľvek regulácie a môže spôsobiť potrat v rannom štádiu i zdravotné problémy; potom o definitívnom zrušení registrácie potratového prípravku Mifegyne a ďalších témach. Návrhy vychádzali z 30 bodového materiálu, ktorý bol predstavený počas Národného pochodu za život v Bratislave minulý rok.

Účastníkov Národného pochodu za život na stretnutí zastupovali Marek Michalčík, Patrik Daniška a Petra Heretová.

„Očakávame, že ministerstvo zdravotníctva si osvojí niektoré z našich návrhov na zvýšenie ochrany života počatých detí a zdravia ich matiek a uvedie ich aj do praxe. Má na to nielen silné dôvody ochrany života a zdravia, potrebné kompetencie, ale tiež podporu v spoločnosti.“ – povedal po stretnutí Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život.

Najnovšie aktuality

Všetky aktuality ›

Novinky o pochode sa najrýchlejšie dozviete cez RSS a sociálne média, sledujte nás: