admin | 10. októbra 2017, 21:10

Zoznam prednášok na pro-life a pro-family témy:

  • Pochod za život – postoj za život – ako a prečo byť pro-life v dnešných časoch
  • Bioetika pre mladých – určené katechétom a ostatným, ktorí pracujú s príručkou Bioetika pre mladých, Kanet 2015
  • Žiť a milovať život – určené mladým vo veku 14­+, zamerané na zrelosť v láske a úctu k životu
  • Pravda o potrate – určené mladým vo veku 14­+, zamerané na povzbudenie k úcte k životu od počatia po prirodzenú smrť
  • Kresťan vo verejnom priestore – diskusia pre spoločenstvá a komunity o význame angažovanosti vo verejnom živote
  • Rozprávajme sa o manželstve – diskusia o zmysle a prínose manželstva pre jednotlivca i spoločnosť
  • Téma na vyžiadanie

Bližšie informácie o ponúkaných prednáškach a diskusiách získate na tejto linke.