admin | 17. októbra 2017, 15:37
  • Pomôžte mladým ľuďom zorientovať sa v bioetických problémoch, ktoré prináša moderná doba.
  • Podporte projekt vytvorenia špeciálnej web stránky na formáciu mladých v bioetike.

ČO chceme

Chceme vytvoriť špecializovanú informačnú a formačnú web stránku o vybraných bioetických problémoch akými napríklad sú umelý potrat, umelé oplodnenie, transplantácia, eutanázia a pod.

Esteticky atraktívnym, odborne fundovaným a pre mladých zrozumiteľným spôsobom pripravená web stránka bude prehľadne štrukturovaná a prispôsobená moderným on-line trendom. Navyše bude obohatená o interaktívne moduly ako napríklad kvízy,  chat, ankety a bude optimalizovaná aj pre mobilné zariadenia.

Web stránka bude po obsahovej a s časti aj po estetickej stránke vychádzať z príručky „Manuál bioetiky pre mladých“, ( Kanet, 2015), ktorá bola vo významnom náklade distribuovaná žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl z celého Slovenska ako doplnková pomôcka na hodiny etiky a náboženstva. 

PREČO to chceme

Podľa našich skúseností sú mladí ľudia nezorientovaní a niekedy aj dezorientovaní v oblasti moderných biotechnológií. Sú často ovplyvnení mýtmi a skreslenými informáciami a sú absolútne nepripravení riešiť etické dilemy, ktoré s biotechnológiami súvisia. Pritom ide o vážne témy, s ktorými sa už onedlho budú musieť konfrontovať, pretože súvisia so zmyslom života, plodnosťou, zdravím, životom, smrťou. 

Dnes mladí ľudia trávia mnoho času on-line. Na Slovensku neexistuje pre nich kvalitný on-line zdroj, ktorý by im zrozumiteľnou formou ponúkal tieto dôležité informácie. Preto sme sa rozhodli takýto portál vytvoriť a dať im šancu ľahšie sa k týmto informáciám dostať a zamyslieť sa nad nimi.

Nie bezvýznamnou motiváciou je pre nás aj dopyt po on-line verzii Manuálu zo strany pedagógov, ktorí pracujú s jeho off-line verziou. To nám len potvrdilo, že náš zámer má zmysel a môže mať aj ďalšie využitie v rámci vyučovacieho procesu na školách. 

AKO to chceme

Prípravu web stránky pripravujeme v spolupráci s odborníkmi v oblasti medicíny, práva, bioetiky, ale tiež komunikácie a IT. Máme skúsenosť s prípravou tlačeného Manuálu, ktoré chceme preniesť aj do prípravy on-line verzie. Obsahovú stránku máme prakticky spracovanú, najväčšou výzvou je pre nás pripraviť kvalitnú a atraktívnu formu pre tento obsah. Zodpovedným za projekt je Marek Michalčík, koordinátor Sekcie kultúry života, Kanet, n.o.

KOĽKO to bude stáť

Uvádzame rozpočet projektu, z ktorého sú zrejmé aj jednotlivé časti  prípravy projektu.

Rozpočet projektu:

Príprava obsahu

2 000 €

Programovanie a grafika

3 000 €

Vzdelávanie a príprava odbornej obsluhy

200 €

Ročná obsluha (odborný poradca on-line)

1 200 €

Propagácia projektu

2 000 €

Administratíva a účtovníctvo

300 €

Riadenie projektu

1 000 €

SPOLU

9 700 €

KEDY to chceme

Ak všetko pôjde podľa plánu, web stránka bude spustená v II. polovici roka 2018.

PODPORA

Náš projekt môže podporiť každý jednoduchým spôsobom. Stačí zaslať ľubovoľnú finančnú čiastku na číslo osobitného účtu verejnej zbierky najneskôr do 31. 1. 2018.

Číslo osobitného účtu verejnej zbierky: SK63 0200 0000 0035 1220 9151

Ďakujeme.

Verejná zbierka bola zapísaná v registri verejných zbierok s názvom „Bioetika pre mladých“ pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2017-034407.

Priebežnú i záverečnú správu z vykonávania verejnej zbierky zverejníme v stanovených lehotách na stránkach: www.kanet.kbs.skwww.pochodzazivot.sk.

Pozn.: V prípade, že by bol čistý výnos zbierky vyšší ako reálne náklady na projekt, Kanet, n.o., vyhlási druhé kolo grantovej výzvy „Pro-life startUp“ (prvé sa uskutočnilo v rokoch 2015-16) na podporu inovatívnych pro-life projektov.

 

Viac o Manuále bioetiky pre mladých

Manuál bioetiky pre mladých vydal po prvý krát na Slovensku v roku 2015 Kanet, n.o. Je prekladom z pôvodne francúzkeho originálu. Vytvorila ho etablovaná Francúzka Nadácia Jerouma Lejeuna (Fondation Jérôme Lejeune).

Manuál názorným a zrozumiteľným spôsobom podáva základné informácie o rozšírených biotechnológiách spojených s ľudským životom a zdravím, približuje ich funkcionalitu a podáva etické hodnotenie z pohľadu úcty k životu a ľudskej osobe.

Manuál je rozdelený do 9 kapitol, v ktorých je stručne popísaný vždy jeden bioetický problém. Každá kapitola má zvyčajne tieto časti: popis problému, popis metód, legislatíva, najčastejšie kladené otázky, etické hodnotenie a svedectvá. Názvy kapitol hovoria samé za seba: Príbeh malého ľudského života, Potrat, Prenatálna diagnostika, Techniky asistovanej reprodukcie, Predimplantačná genetická diagnostika, Výskum na embryách, Koniec života, Darcovstvo orgánov, Teória gender.

Obrazové ukážky: