Menu Zavrieť

Predbežná správa zbierky „Národný pochod za život 2015“

Dňa 5. mája 2015 sme obdržali rozhodnutie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zapísaní verejnej zbierky pod názvom Národný pochod za život 2015, ktorá bola zapísaná do registra verejných zbierok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 000-2015-015384.

Zbierka bola zameraná na podporu prípravných, realizačných, sprievodných a hodnotiacich aktivít podujatia – Národný pochod za život 2015, ktorý sa uskutočnil 20. septembra 2015 v Bratislave, ako aj ďalších súvisiacich aktivít týkajúcich sa rodiny a ochrany života od počatia po prirodzenú smrť organizovaných neziskovou organizáciou Kanet. V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame predbežnú správu verejnej zbierky, ktorá obsahuje prehľad vykonávania zbierky, ako aj prehľad hrubého výnosu.

PREHĽAD VYKONÁVANIA VEREJNEJ ZBIERKY

Verejnú zbierku Národný pochod za život 2015, sme vykonávali nasledujúcimi spôsobmi:

1. Zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky v období od 22. mája 2015 do 31. októbra 2015,

 2. Zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS na telefónne číslo 877 v znení „DMS POCHOD“ v období 22. mája do 31. októbra 2015,

 3. Zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 8. septembra do 21. septembra 2015,

 4. Predajom predmetov od 22. mája do 31. októbra 2015.

Zbierka mala celoslovenskú pôsobnosť. Zber do označených prenosných pokladničiek prebiehal na sprievodných podujatiach na území Bratislavy a na hlavnom podujatí na Námestí SNP v Bratislave. Počas predaja propagačných predmetov bolo na viditeľnom mieste umiestnené oznámenie o konaní zbierky. Vykonávaním zbierky boli písomne poverené fyzické osoby, ktoré realizovali zber darov i predaj predmetov.

O realizácii zbierky sme informovali počas celej doby na webovej stránke www.pochodzazivot.sk, kde je v súčasnosti zverejnená predbežná správa so všetkými požadovanými informáciami.         

Prehľad hrubého výnosu zbierky tvorí Príloha č. 1. (uvedená dole)

ĎAKUJEME VÁM!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto verejnej zbierky. Tak zástupcom podporujúcich organizácií, spoločenstiev i dobrovoľníkom, ktorí aktívne informovali o zbierke a aktívne sa zapojili do jej organizácie a realizácie, ako aj Vám všetkým, ktorí ste na zbierku prispeli akoukoľvek sumou. Aj vďaka Vám sme mohli zorganizovať najvýznamnejšie verejné zhromaždenie od roku1989, aby sme tak spoločne volali po ochrane života od počatia po prirodzenú smrť a demonštrovali, že zo života by sme nemali mať strach, ale radosť.

Priloha c.1: Predbezna sprava zbierka tabulka